Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - gener-febrer - 28/02/2019

Disposicions publicades al DOGC el 28 de febrer de 2019

Decret 44/2019, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del títol de tècnic/a esportiu en Atletisme.

Resolució EDU/423/2019, de 21 de febrer, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0-20 i s'estableixen les bases per formar part del Programa a partir del curs 2018-2019. 

Resolució EDU/422/2019, de 22 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/1629/2018, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

Resolució EDU/424/2019, de 20 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de febrer de 2019

Resolució EDU/409/2019, de 19 de febrer, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ EDU/389/2019, de 20 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2019, d'Era Val d'Aran. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de febrer de 2019

Resolució EDU/354/2019, d'11 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2019-2020.

Resolució EDU/356/2019, d'11 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de febrer de 2019

Resolució EDU/349/2019, de 13 de febrer, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/350/2019, de 13 de febrer, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/351/2019, de 14 de febrer, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.

Resolució EDU/352/2019, de 14 de febrer, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics.

Resolució EDU/353/2019, de 13 de febrer, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de febrer de 2019

Resolució EDU/301/2019, de 13 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 410193). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de febrer de 2019

Resolució EDU/265/2019, d'11 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de febrer de 2019

Resolució EDU/222/2019, de 6 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de febrer de 2019

Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de febrer de 2019

Resolució EDU/177/2019, de 31 de gener, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2019-2020.

Resolució EDU/189/2019, de 30 de gener, per la qual es modifica l'apartat 6.2.2 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2011 i se'n defineix el procediment d'execució.

Resolució EDU/190/2019, de 30 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de febrer de 2019

Correcció d'errades al Decret 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació (DOGC núm. 7774, de 24.12.2018). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de febrer de 2019

Resolució EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Correcció d'errades a la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7744, de 9.11.2018).  

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de febrer de 2019

Ordre EDU/10/2019, de 23 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Resolució EDU/161/2019, de 22 de gener, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de gener de 2019

Ordre EDU/4/2019, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2019 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

 

Disposicions publicades al DOGC el 8 de gener de 2019

Resolució EDU/3044/2018, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa el curs 2018-2019.

Resolució EDU/3095/2018, de 20 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de treball del Departament d'Educació (convocatòria de provisió núm. EN/073/18).

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de gener de 2019

Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats