Menú d'eines

Cercador

18 de novembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - 15/11/2018

Disposicions publicades al DOGC el 15 de novembre de 2018

RESOLUCIÓ ENS/2652/2018, de 8 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de novembre de 2018

Ordre ENS/179/2018, de 29 d'octubre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es deroga parcialment l'Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre.

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 d'octubre de 2018

Resolució ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

Resolució ENS/2501/2018, de 24 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Resolució ENS/2502/2018, de 23 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Resolució ENS/2503/2018, de 23 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 d'octubre de 2018

RESOLUCIÓ ENS/2466/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 d'octubre de 2018

Ordre ENS/176/2018, de 16 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Radioteràpia i Dosimetria.

Resolució ENS/2413/2018, d'11 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2183/2018, de 21 de setembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2018-2019. 

Resolució ENS/2416/2018, de 16 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 d'octubre de 2018

Decret 224/2018, de 16 d'octubre, pel qual es creen els ensenyaments d'arts escèniques i el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Tècniques de Direcció Coral, del qual se n'estableix el currículum.

Correcció d'errades a la Resolució ENS/1998/2018, de 24 d'agost, per la qual es modifica la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància (DOGC núm. 7697, de 31.8.2018).

Resolució ENS/2360/2018, de 9 d'octubre, del règim de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats i de convocatòria de proves. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 d'octubre de 2018

Resolució ENS/2334/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

Resolució ENS/2335/2018, de 4 d'octubre, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2336/2018, de 4 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'impuls a la internacionalització de l'educació Aprendre i interactuar en un context global. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 d'octubre de 2018

Resolució ENS/2289/2018, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2290/2018, de 3 d'octubre, per la qual es modifiquen dues zones escolars rurals. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 d'octubre de 2018

Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 d'octubre de 2018

Resolució ENS/2183/2018, de 21 de setembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2018-2019.

Resolució ENS/2207/2018, de 26 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació d'adults públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 28 de setembre de 2018

Ordre ENS/2180/2018, de 18 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Electromedicina Clínica.

Ordre ENS/2181/2018, de 18 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de setembre de 2018

Resolució ENS/2109/2018, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de setembre de 2018

Resolució ENS/2006/2018, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de setembre de 2018

Correcció d'errades a la Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny, de la convocatòria per al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil.

Correcció d'errades a l'Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de setembre de 2018

Resolució ENS/2035/2018, de 29 d'agost, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a un centre educatiu públic.

Resolució ENS/2036/2018, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de setembre de 2018

Resolució ENS/1999/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació ActivaFP, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2000/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2001/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2003/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019.