Menú d'eines

Cercador

20 de juliol de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - 19/07/2018

Disposicions publicades al DOGC el 19 de juliol de 2018

Resolució ENS/1690/2018, de 13 de juliol, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2018 (ref. BDNS 408509). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de juliol de 2018

RESOLUCIÓ ENS/1672/2018, de 28 de juny, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de juliol de 2018

Ordre ENS/112/2018, d'11 de juny, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Resolució ENS/1629/2018, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de juliol de 2018

Acord GOV/40/2018, de 10 de juliol, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

Resolució ENS/1602/2018, d'11 de juny, per la qual es fa pública la concessió de la quarta edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2017. 

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de juliol de 2018

Resolució ENS/1586/2018, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7591, de 4.4.2018).

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de juliol de 2018

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de juliol de 2018

Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de juliol de 2018

Ordre ENS/98/2018, de 27 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.
Ordre ENS/99/2018, de 27 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.
Ordre ENS/100/2018, de 27 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials.
Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de juliol de 2018

Resolució ENS/1481/2018, de 27 de juny, per la qual es trasllada un centre educatiu públic.

Resolució ENS/1482/2018, de 27 de juny, per la qual s'implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de juliol de 2018

Resolució ENS/1471/2018, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

Ordre ENS/95/2018, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari.

Resolució ENS/1466/2018, de 27 de juny, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2018-2019, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

Resolució ENS/1467/2018, de 27 de juny, per la qual s'obre convocatòria pública per incloure en el Programa Erasmus+ i els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial els centres que han fet actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea durant el curs 2017-2018.

Resolució ENS/1468/2018, de 27 de juny, per la qual s'estableixen les competències dels programes de formació inicial i d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció directiva; les característiques dels cursos de formació inicial i el d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció directiva, i els procediments per a la validació i el reconeixement de formació impartida per les universitats per a l'exercici de la funció directiva.

Resolució ENS/1469/2018, de 27 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/920/2018, de 24 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de juliol de 2018

Resolució ENS/1452/2018, de 27 de juny, per la qual es dona publicitat a la segona relació de convenis de col·laboració subscrits per diversos centres educatius de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial l'any 2017.

Resolució ENS/1453/2018, de 27 de juny, per la qual es dona publicitat a una segona relació de convenis de col·laboració subscrits pel Departament d'Ensenyament l'any 2017. 

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats