Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - abril-juny - 28/06/2018

Disposicions publicades al DOGC el 28 de juny de 2018

Resolució ENS/1402/2018, de 21 de juny, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2018-2019, al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Resolució ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de juny de 2018

Resolució ENS/1388/2018, de 19 de juny, per la qual se suprimeix una zona escolar rural.

Resolució ENS/1389/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica la ubicació de la seu de la zona escolar rural Baix Montseny, codi 08056833.

Resolució ENS/1390/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica la composició d'una zona escolar rural.

Resolució ENS/1391/2018, de 19 de juny, de modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.

Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny, de la convocatòria per al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de juny de 2018

Ordre ENS/83/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

Ordre ENS/84/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ENS/165/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

Ordre ENS/85/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Ordre ENS/86/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de juny de 2018

Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació ActivaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels que actualment en formen part.

Resolució ENS/1360/2018, de 19 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de juny de 2018

Resolució ENS/1336/2018, de 13 de juny, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 404161).

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de juny de 2018

Resolució ENS/1284/2018, de 15 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/405/2018, de 6 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria, i les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per a l'ensenyament d'educació primària. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de juny de 2018

Ordre ENS/70/2018, de 13 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

Ordre ENS/71/2018, de 13 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de Laboratori.

Ordre ENS/72/2018, de 13 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Assistència a la Direcció.

Ordre ENS/74/2018, de 13 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Disseny i Gestió de la Producció Gràfica.

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 de maig de 2018

Resolució ENS/1012/2018, de 16 de maig, per la qual es crea el Programa Talent creatiu i empresa, de col·laboració, intercanvi i transferència de coneixements i experiències entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i les empreses i entitats, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels centres que hi participen a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1013/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1014/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1015/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1016/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 30 de maig de 2018

Resolució ENS/1001/2018, de 25 d'abril, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat. 

Correcció d'errades a la Resolució ENS/292/2018, de 21 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7568, de 28.2.2018).

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de maig de 2018

Resolució ENS/988/2018, de 15 de maig, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 d'abril de 2018

Resolució ENS/791/2018, de 13 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019.

Resolució ENS/792/2018, de 13 d'abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2018-2019, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

Resolució ENS/793/2018, de 13 d'abril, per la qual es dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 d'abril de 2018

Resolució ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.

Resolució ENS/772/2018, de 16 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/259/2018, de 7 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/773/2018, de 12 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/255/2018, de 6 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/774/2018, de 13 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/262/2018, de 13 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 d'abril de 2018

Resolució ENS/746/2018, de 12 d'abril, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).

Resolució ENS/747/2018, de 12 d'abril, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 d'abril de 2018

Ordre ENS/40/2018, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2018 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

Resolució ENS/727/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”, per a l'edició 2017-2020.

Resolució ENS/728/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries" per a l'edició 2017-2020. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 d'abril de 2018

Resolució ENS/617/2018, de 27 de març, per la qual es dona publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'abril de 2018

Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats