Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Educació al DOGC - 15/01/2020

Disposicions publicades el 15 de gener de 2020
Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

Disposicions publicades el 26 de novembre de 2019

Resolució EDU/3144/2019, de 18 de novembre, per la qual s'encarrega al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya l'emissió dels certificats digitals personals de signatura electrònica que requereixi el Departament d'Educació durant l'exercici 2019. 

 

Disposicions publicades el 19 de novembre de 2019

Resolució EDU/3000/2019, de 12 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1775/2019, de 27 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució EDU/1152/2019, de 29 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

 

Disposicions publicades el 7 de novembre de 2019

Resolució EDU/2811/2019, de 31 d'octubre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2019-2020.

 

Disposicions publicades el 6 de novembre de 2019

Resolució EDU/2816/2019, de 28 d'octubre, per la qual es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació, convocat per la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre.

Resolució EDU/2801/2019, de 30 d'octubre, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2019-2020.

 

Disposicions publicades el 5 de novembre de 2019

Resolució EDU/2799/2019, de 28 d'octubre, per la qual es resol el concurs convocat per la Resolució ENS/2503/2018, de 23 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

Resolució EDU/2800/2019, de 28 d'octubre, de resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball del concurs de trasllats convocat per la Resolució ENS/2502/2018, de 23 d'octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Correcció d'errades a la Resolució EDU/2282/2019, de 30 d'agost, d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació (DOGC núm. 7955, de 6.9.2019).

 

Disposicions publicades el 31 d'octubre de 2019

Resolució EDU/2773/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (ref. BDNS 477983).

Resolució EDU/2774/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (ref. BDNS 477985).

Resolució EDU/2775/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (ref. BDNS 478671).

Resolució EDU/2776/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2017-2018 (ref. BDNS 477984).

 

Disposicions publicades el 28 d'octubre de 2019

Resolució EDU/2724/2019, de 22 d'octubre, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i el Departament d'Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2019-2020. 

 

Disposicions publicades el 24 d'octubre de 2019
 

Decret 217/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum corresponent als títols de tècnic/a esportiu en Vela amb Aparell Fix i de tècnic/a esportiu en Vela amb Aparell Lliure. 

Decret 218/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum corresponent al títol de tècnic/a esportiu en Salvament i Socorrisme.

Resolució EDU/2698/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 478001).

 

Disposicions publicades el 21 d'octubre de 2019

RESOLUCIÓ EDU/2679/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

 

Disposicions publicades el 16 d'octubre de 2019

RESOLUCIÓ EDU/2608/2019, de 8 d'octubre, per la qual s'obre una nova convocatòria pública de selecció de centres educatius interessats a participar en el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals, durant els cursos 2019-2022.

 

Disposicions publicades el 11 d'octubre de 2019

Ordre EDU/183/2019, de 7 d'octubre, per la qual s'aprova la relació de temes que s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació. 

 

Disposicions publicades el 20 de setembre de 2019

Resolució EDU/2405/2019, de 18 de setembre, d'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds establert a la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

 

Disposicions publicades el 18 de setembre de 2019

Instrucció 4/2019, de 13 de setembre, de la secretària general del Departament d'Educació, per la qual es concreta el procediment d'accés a la informació estadística del Departament d'Educació.

Resolució EDU/2367/2019, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades el 16 de setembre de 2019

Resolució EDU/2346/2019, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres de formació d'adults públics que no depenen del Departament d'Educació autoritzats a impartir els ensenyaments de llengües i els de competència digital durant el curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades el 12 de setembre de 2019

Resolució EDU/2317/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües", per a les edicions 2018-2021 i 2019-2022.

Resolució EDU/2318/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries", per a les edicions 2018-2021 i 2019-2022. 

 

Disposicions publicades el 10 de setembre de 2019

Resolució EDU/2306/2019, de 4 de setembre, per la qual es crea el projecte de qualificació professional en relació amb diversos cicles impartits en centres que depenen del Departament d'Educació.

Resolució EDU/2307/2019, de 5 de setembre, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2019-2020 i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2019-2020. 

 

Disposicions publicades el 9 de setembre de 2019

Resolució EDU/2296/2019, de 3 de setembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades el 6 de setembre de 2019

Resolució EDU/2282/2019, de 30 d'agost, d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

Resolució EDU/2285/2019, d'1 d'agost, per la qual es modifica la Resolució EDU/1753/2019, de 21 de juny, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 464021). 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats