Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - gener-març - 27/03/2018

Disposicions publicades al DOGC el 27 de març de 2018

Resolució ENS/550/2018, de 20 de març, per la qual es fa pública la llista de centres educatius susceptibles de participar en l'acció 2a Pla de certificació del programa establert mitjançant la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de març de 2018

Resolució ENS/541/2018, de 19 de març, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2016-2017 (ref. BDNS 361898).

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de març de 2018

Resolució ENS/520/2018, de 16 de març, per la qual es convoca concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2018-2019, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

Resolució ENS/521/2018, de 16 de març, de publicitat dels centres que durant el curs 2017-2018 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de març de 2018

Resolució ENS/501/2018, de 14 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2018-2019.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de març de 2018

Resolució ENS/446/2018, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018.

Resolució ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de març de 2018

Resolució ENS/359/2018, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a la relació de convenis de col·laboració subscrits per diversos centres educatius de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial, l'any 2017.

Resolució ENS/360/2018, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a la tercera relació de l'any 2016 i la primera de l'any 2017 dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/361/2018, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Tarragona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/349/2018, de 27 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de març de 2018

Resolució ENS/330/2018, de 26 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2018-2019.

Resolució ENS/331/2018, de 23 de febrer, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de febrer de 2018

Resolució ENS/283/2018, de 15 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2018-2019.

Resolució ENS/284/2018, de 15 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponent al curs 2018-2019.

Resolució ENS/285/2018, de 15 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2018, d'Era Val d'Aran. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de febrer de 2018

Resolució ENS/255/2018, de 6 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/256/2018, de 7 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/257/2018, de 7 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/258/2018, de 7 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Reslució ENS/259/2018, de 7 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/260/2018, de 8 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/261/2018, de 8 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/262/2018, de 13 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de febrer de 2018

Resolució ENS/240/2018, de 13 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial (ref. BDNS 361900). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de febrer de 2018

Resolució ENS/206/2018, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de febrer de 2018

Resolució ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 de gener de 2018

Resolució ENS/94/2018, de 22 de gener, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2018-2019.
 

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de gener de 2018

Correcció d'errades a la Resolució ENS/2850/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7516, de 14.12.2017). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de gener de 2018

Resolució ENS/12/2018, de 10 de gener, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2017-2018.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de gener de 2018

Resolució ENS/10/2018, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 8 de gener de 2018

Resolució ENS/3010/2017, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats