Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - maig-juny - 28/06/2017

Disposicions publicades al DOGC el 28 de juny de 2017

Resolució ENS/1476/2017, de 20 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

Resolució ENS/1477/2017, de 20 de juny, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres privats d'educació especial. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de juny de 2017

Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.

Resolució ENS/1424/2017, de 14 de juny, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de juny de 2017

Resolució ENS/1380/2017, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7358 de 27.4.2017). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de juny de 2017

Acord GOV/76/2017, de 13 de juny, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

Resolució ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de juny de 2017

Resolució ENS/1310/2017, de 31 de maig, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, per a l'any 2017 (ref. BDNS 349786).

Resolució ENS/1311/2017, de 6 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/561/2017, de 14 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de juny de 2017

Resolució ENS/1338/2017, de 2 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

Resolució ENS/1339/2017, de 2 de juny, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Resolució ENS/1340/2017, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a la Resolució sobre l'acceptació pel Departament d'Ensenyament de la donació de l'empresa Coca-Cola European Partners, SLU, destinada al Premi Granados 150 anys.  

 

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de juny de 2017

Resolució ENS/1269/2017, de 29 de maig, per la qual s'autoritza determinats centres educatius i es deixa sense efectes l'autorització d'un altre centre educatiu, per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

Resolució ENS/1270/2017, de 29 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de juny de 2017

Ordre ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de juny de 2017

Ordre ENS/104/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport i logística.

Resolució ENS/1244/2017, de 24 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1245/2017, de 26 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1247/2017, de 24 de maig, per la qual es fa públic un conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de maig de 2017

Resolució ENS/1170/2017, de 15 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de maig de 2017

Resolució ENS/1126/2017, de 25 d'abril, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit dels serveis de l'aigua. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 de maig de 2017

Resolució ENS/1107/2017, de 16 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/2559/2011, de 24 d'octubre, per la qual es crea el Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1109/2017, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de maig de 2017

Resolució ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

Resolució ENS/1077/2017, d'11 de maig, per la qual es fa públic un conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Resolució ENS/1075/2017, de 16 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de maig de 2017

Ordre ENS/87/2017, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants, i col·legis professionals destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari.

Acord GOV/64/2017, de 16 de maig, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de maig de 2017

Resolució ENS/1028/2017, de 10 de maig, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

Resolució ENS/1023/2017, d'11 de maig, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de maig de 2017

Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de maig de 2017

Resolució ENS/993/2017, de 3 de maig, per la qual es fa públic un conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Resolució ENS/994/2017, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7359, de 28.4.2017). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de maig de 2017

Ordre ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística. 

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats