Menú d'eines

Cercador

28 de maig de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - 25/05/2017

Disposicions publicades al DOGC el 25 de maig de 2017

Resolució ENS/1126/2017, de 25 d'abril, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit dels serveis de l'aigua. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 de maig de 2017

Resolució ENS/1107/2017, de 16 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/2559/2011, de 24 d'octubre, per la qual es crea el Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1109/2017, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de maig de 2017

Resolució ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

Resolució ENS/1077/2017, d'11 de maig, per la qual es fa públic un conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Resolució ENS/1075/2017, de 16 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de maig de 2017

Ordre ENS/87/2017, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants, i col·legis professionals destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari.

Acord GOV/64/2017, de 16 de maig, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de maig de 2017

Resolució ENS/1028/2017, de 10 de maig, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.

Resolució ENS/1023/2017, d'11 de maig, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de maig de 2017

Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de maig de 2017

Resolució ENS/993/2017, de 3 de maig, per la qual es fa públic un conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Resolució ENS/994/2017, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7359, de 28.4.2017). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de maig de 2017

Ordre ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística. 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats