Menú d'eines

Cercador

20 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova d’avaluació diagnòstica - 06/05/2015

El Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres uns instruments homogenis de mesura, les proves d’avaluació diagnòstica, amb els seus criteris d’aplicació i correcció, que faciliten una informació objectiva útil per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent.

Les proves tenen caràcter diagnòstic i no acreditatiu, és a dir, no afecten l’expedient de l’alumne. Es basen en el currículum competencial i mesuren l’aplicació de diferents coneixements i habilitats. Són també un indicador més, entre d’altres que utilitzen les escoles, per mesurar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques i permetre identificar i adoptar les mesures de suport adequades, com és aviat millor, per als alumnes que ho necessiten.

Els equips docents dels centres són els encarregats d’aplicar-les, corregir-les i analitzar-ne els resultats. Aquests resultats resten al servei del centre i en cap cas no es fan públics. Tampoc s’utilitzaran per fer rànquings de centres. La finalitat és proporcionar elements de reflexió per a la millora dels resultats educatius.

Aquestes proves diagnòstiques avaluen les competències matemàtica i lingüística, per la seva consideració de competències instrumentals, tal com ho fan les proves internacionals: TIMSS en matemàtiques i PIRLS en llengua. Pel seu caràcter clau són absolutament fonamentals per al desenvolupament de les altres competències.

Treballar per competències implica la mobilització de diferents sabers, actituds i capacitats entre els quals el pensament propi, la iniciativa personal, la creativitat ... Per tant, avaluar certs elements de les competències instrumentals potencia les capacitats i les habilitats que conformen la resta de competències.

Les proves d’avaluació diagnòstica es van establir en el seu origen a quart curs, com a punt mig de l’etapa; en aquell moment es van inspirar en les proves TIMSS i PIRLS, dissenyades abans que les proves PISA, en una època en què en molts sistemes educatius europeus els ensenyaments bàsics acabaven a vuitè curs. Avui en dia, l’ensenyament primari abasta sis cursos i s’estableix la prova al mig del procés per poder orientar-lo adequadament.

A Catalunya les proves d’avaluació de sisè curs establertes amb l’objectiu de revertir el fracàs escolar han servit per detectar els centres amb especial dificultat i amb baixos resultats. Aquesta audiotira ha permès dotar aquests centres d’un acompanyament específic i singular i de recursos extraordinaris per tal d’afavorir els canvis metodològics i organitzatius necessaris per a la seva millora. 


Direcció General d'Educació Infantil i Primària


Podeu consultar més informació a l'apartat Prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats