Menú d'eines

Cercador

27 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - Abril - Juny - 30/06/2015

Disposicions publicades el 30 de juny de 2015

Resolució ENS/1418/2015, de 23 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/928/2015, de 27 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

 

Disposicions publicades el 26 de juny de 2015

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 

 

Disposicions publicades el 19 de juny de 2015

RESOLUCIÓ ENS/1285/2015, de 10 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius dels centres privats d'educació especial.

 

Disposicions publicades l'11 de juny de 2015

Resolució ENS/1219/2015, de 4 de juny, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

 

Disposicions publicades el 5 de juny de 2015

Decret 84/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i se n'estableix el currículum.

Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum.

Resolució ENS/1180/2015, de 27 de maig, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/381/2015, de 24 de febrer, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

Resolució ENS/1181/2015, de 22 de maig, per la qual es modifica la composició i la ubicació de la seu de la zona escolar rural Les Goges, codi 17007415. 

 

Disposicions publicades el 4 de juny de 2015

Ordre ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes.

Ordre ENS/162/2015, de 29 de maig, per la qual es creen i s'actualitzen els imports de diversos preus públics per la matrícula en determinats ensenyaments impartits per l'Institut Obert de Catalunya.

Resolució ENS/1165/2015, de 26 de maig, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 3 de juny de 2015

Resolució ENS/1144/2015, de 26 de maig, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2015-2016.

Resolució ENS/1145/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1146/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1147/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

 

Disposicions publicades el 2 de juny de 2015

Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès i s'estableix el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 29 de maig de 2015

Resolució ENS/1118/2015, de 22 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 25 de maig de 2015

Resolució ENS/1051/2015, de 18 de maig, per la qual es fa pública la relació d'escoles que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2014-2015.

Resolució ENS/1052/2015, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat dels centres que imparteixen el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior durant el curs 2014-2015.

Resolució ENS/1053/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1054/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1055/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1056/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1057/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1058/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de maig de 2015

Resolució ENS/928/2015, de 27 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/929/2015, de 30 d'abril, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de maig de 2015

Ordre ENS/109/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2014-2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 d'abril de 2015

Ordre ENS/100/2015, de 20 d'abril, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/831/2015, de 16 d'abril, per la qual s'adjudiquen dues beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Resolució ENS/833/2015, de 15 d'abril, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 d'abril de 2015

Ordre ENS/81/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, i s'obre convocatòria pública per a l'any 2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 d'abril de 2015

Resolució ENS/683/2015, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2014.

Correcció d'errades a la Resolució ENS/2580/2011, de 20 d'octubre, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases (DOGC núm. 5998, de 4.11.2011). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 d'abril de 2015

Resolució ENS/621/2015, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015.

Resolució ENS/617/2015, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat a convenis de col·laboració subscrits pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2013.

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 d'abril de 2015

Ordre ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 d'abril de 2015

Resolució ENS/591/2015, de 23 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2015, d'Era Val d'Aran.

Resolució ENS/592/2015, de 10 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/176/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/593/2015, de 19 de març, per la qual es dóna publicitat a l'acord entre el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació pel qual es regula la prestació per part de l'Oficina de Gestió Empresarial dels serveis previstos en el marc de la Finestreta Única Empresarial i les addendes corresponents.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats