Menú d'eines

Cercador

27 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - gener-març - 30/03/2015

Disposicions publicades al DOGC el 30 de març de 2015

Resolució ENS/562/2015, de 20 de març, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de març de 2015

Resolució ENS/534/2015, de 18 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2014-2015, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de març de 2015

Resolució ENS/458/2015, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2015-2016. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de març de 2014

Resolució ENS/381/2015, de 24 de febrer, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

Resolució ENS/382/2015, de 24 de febrer, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de març de 2015

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de febrer de 2015

Decret 23/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del títol de grau superior dels ensenyaments esportius en l'especialitat d'handbol.

Decret 24/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el currículum dels títols de grau superior dels ensenyaments esportius en les especialitats de futbol i futbol sala.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de febrer de 2015

Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.

Resolució ENS/281/2015, de 12 de febrer, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat EFPA, de Sabadell.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de febrer de 2015

Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de febrer de 2015

Resolució ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de febrer de 2015

Decret 13/2015, de 10 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del títol de grau superior dels ensenyaments esportius en l'especialitat de basquetbol.

Resolució ENS/189/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/190/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a Tarragona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de febrer de 2015

Resolució ENS/176/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resoclució ENS/177/2015, de 6 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2015-2016, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/178/2015, de 4 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2015-2016.

Correcció d'errades a l'Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (DOGC núm. 6769, de 12.12.2014).

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de febrer de 2015

Resolució ENS/162/2015, de 27 de gener, per la qual es dóna publicitat a la modificació del concert educatiu del centre privat Garbí Pere Vergés, d'Esplugues de Llobregat, com a conseqüència de la Resolució de 20 de gener de 2015.

Resolució ENS/163/2015, de 2 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a l'Institut Català de la Salut per dur a terme activitats en vigilància de la salut.

Resolució ENS/166/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a Lleida, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 

Resolució ENS/167/2015, de 28 de gener, per la qual s'autoritza l'obertura del centre educatiu privat Centre d'Estudis Margaret, de Granollers.

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de febrer de 2015

Resolució ENS/150/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de febrer de 2015

Resolució ENS/139/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a Girona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/140/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/141/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/142/2015, de 26 de gener, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de febrer de 2015

Resolució ENS/112/2015, de 19 de gener, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat Virgen de la Salud, de Sant Feliu de Llobregat.

Resolució ENS/113/2015, de 7 de gener, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat EIC, de Salou.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de febrer de 2015

Resolució ENS/108/2015, de 19 de gener, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades del centre privat Laia, de Barcelona.

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de febrer de 2015

Resolució ENS/65/2015, de 23 de gener, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2015.

Resolució ENS/95/2015, de 27 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Economia i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2014-2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 30 de gener de 2015

Resolució ENS/94/2015, de 23 de gener, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d'educació especial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de gener de 2015

Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

 

Disposicions publicades al DOGC 28 de gener de 2015

Ordre ENS/14/2015, de 20 de gener, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, durant l'any 2015, i s'aproven les bases reguladores.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de gener de 2015

Acord Gov/5/2015, de 20 de gener, pel qual s'aprova el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats