Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - gener-abril - 25/04/2014

Disposicions publicades al DOGC el 25 d'abril de 2014

Decret 55/2014, de 22 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 d'abril de 2014

Ordre ENS/124/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de març de 2014

Resolució ENS/642/2014, de 13 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de març de 2014

Decret 37/2014, de 18 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària.

Resolució ENS/591/2014, de 13 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2014, d'Era Val d'Aran.

Resolució ENS/592/2014, d'11 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que, transitòriament, imparteixen el curs de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior durant el curs 2013-2014.

Resolució ENS/593/2014, d'11 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que imparteixen el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior durant el curs 2013-2014.

Resolució ENS/594/2014, de 10 de març, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Salesians Sant Vicenç dels Horts, de Sant Vicenç dels Horts.

Resolució ENS/595/2014, de 10 de març, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Frangoal, de Castelldefels.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de març de 2014

Ordre ENS/66/2014, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases específiques d'un programa de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2013-2014.

Resolució ENS/555/2014, de 18 de febrer, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

Resolució ENS/556/2014, de 24 de febrer, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris i per als d'educació infantil de segon cicle.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de març de 2014

Decret 30/2014, d'11 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques.
 

Resolució ENS/532/2014, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2014-2015.

 

Disposicions publicades la DOGC el 6 de març de 2014

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de març de 2014

Resolució ENS/440/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2013-2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de febrer de 2014

Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Decret 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de febrer de 2014

Resolució ENS/378/2014, de 10 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/1574/2013, de 4 de juliol, d'organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.

Resolució ENS/379/2014, de 12 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació, pel Departament d'Ensenyament, de la donació feta pel senyor Joan-Pere Viladecans del seu cartell artístic denominat Carta als mestres.

Resolució ENS/380/2014, de 17 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2013-2014, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 de febrer de 2014

Ordre ENS/34/2014, de 5 de febrer, per la qual s'actualitzen i s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Resolució ENS/355/2014, de 17 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d'educació especial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de febrer de 2014

Resolució ENS/276/2014, de 10 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de febrer de 2014

Decret 15/2014, d'11 de febrer, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua, i se n'estableix el currículum.

Resolució ENS/260/2014, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015.

Resolució ENS/261/2014, de 4 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Resolució ENS/262/2014, de 5 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de febrer de 2014

Ordre ENS/26/2014, de 15 de gener, per la qual es creen els Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, i es convoca la primera edició, corresponent a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de febrer de 2014

Decret 14/2014, de 4 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'eficiència energètica i energia solar tèrmica.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats