Menú d'eines

Cercador

28 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC -maig-juny - 30/06/2014

Disposicions publicades al DOGC el 30 de juny de 2014

Resolució ENS/1478/2014, de 20 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1029/2014, de 7 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.
 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de juny de 2014

Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital.

Resolució ENS/1466/2014, de 19 de juny, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Resolució ENS/1467/2014, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/593/2014, d'11 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que imparteixen el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior durant el curs 2013-2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de juny de 2014

Resolució ENS/1458/2014, de 16 de juny, per la qual es modifiquen els concerts educatius dels centres privats d'educació especial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de juny de 2014

Resolució ENS/1349/2014, de 6 de juny, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, i se n'estableixen les bases.

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de juny de 2014

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de juny de 2014

Resolució ENS/1297/2014, de 3 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/555/2014, de 18 de febrer, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.  

Resolució ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició de forma presencial o a distancia de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de juny de 2014

Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de juny de 2014

Resolució ENS/1236/2014, de 27 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, per a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de maig de 2014

Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de maig de 2014

Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d'ensenyaments de formació professional inicial d'arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional.

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de maig de 2014

Decret 70/2014, de 20 de maig, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny en fabricació mecànica.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de maig de 2014

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de maig de 2014

Ordre ENS/154/2014, de 14 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, i s'obre convocatòria pública per a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de maig de 2014

Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de maig de 2014

Resolució ENS/1029/2014, de 7 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1030/2014, de 24 d'abril, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats