Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat) poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

No més tard del 23 de novembre de 2021 cal fer arribar (personalment, per correu electrònic o per correu administratiu) a l'EOI on es fa l'examen, els documents següents:

  1. Còpia del resguard d'inscripció a les proves.
  2. Certificat de reconeixement de la discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial.
  3. Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.
  4. Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Educació, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.
Data d'actualització:  02.09.2020