• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya

Creats l'any 2019, aquests premis a l'excel·lència són un estímul per als alumnes que han aconseguit uns resultats acadèmics extraordinaris en finalitzar els ensenyaments artístics professionals en els àmbits de la música, la dansa, i les arts plàstiques i disseny, fruit del seu esforç, rigor i dedicació.

Termini d'inscripció: fins el 30 de novembre de 2020

Fer la inscripció

Sol·licitud d'inscripció

La Llei d'educació de Catalunya estableix, com un dels principis rectors del sistema educatiu, la consecució de l'excel·lència i l'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor personal.

Els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya, pretenen reconèixer els alumnes que, gràcies a l'esforç, el rigor i la dedicació, han aconseguit uns resultats acadèmics excel·lents en finalitzar els ensenyaments professionals en els àmbits de música, dansa, i arts plàstiques i disseny.

Poden optar al Premi els alumnes que compleixin els requisits següents:

 • Haver finalitzat els ensenyaments artístics professionals, en el curs 2019-2020, en centres públics o privats degudament autoritzats de Catalunya.
 • Tenir una qualificació mitjana dels dos darrers cursos igual o superior a 8,75.

Les proves per a la selecció dels candidats es desenvoluparan segons s'indica en l'annex I per a l'àmbit de música, en l'annex II per l'àmbit de dansa i en l'annex III per l'àmbit d'arts plàstiques i disseny de l'Ordre EDU/186/2020, de 26 d'octubre.

Es poden concedir:

 • Tres premis en l'àmbit de música
 • Un premi en l'àmbit de dansa
 • Set premis en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny

Tots els guanyadors podran gaudir de l'exempció de taxes de la matrícula dels cicles de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Educació.

Certificat Acreditatiu:

 • Els alumnes que obtinguin el Premi Extraordinari dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya rebran un certificat acreditatiu d'aquesta distinció.
 • L'obtenció del Premi Extraordinari dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els diferents àmbits es reflectirà a l'expedient acadèmic de la persona guardonada i, si és el cas, al llibre de qualificacions, mitjançant la diligència corresponent.

Participació a la convocatòria del Ministerio de Educación y Formación Profesional:

 • La persona premiada que tingui la qualificació més alta serà seleccionada pel Departament d'Educació per presentar-se al Premio Nacional. En cas de renúncia s'oferirà la selecció a la següent persona premiada.
 • Ordre EDU/186/2020, de 26 d'octubre,

  per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, i s'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2019-2020 (DOGC, núm. 8259, de 30.10.2020)

Data d'actualització:  04.11.2020