L'Estadística d'alumnes matriculats a l'inici del curs 2020-2021 conté les xifres que consten al Departament d'Educació en data 15 d'octubre de 2020.

Les matriculacions corresponen als ensenyaments següents:

 • educació infantil de segon cicle,
 • educació primària,
 • educació secundària obligatòria (ESO),
 • batxillerat,
 • formació professional,
 • arts plàstiques i disseny,
 • arts escèniques

Aquests primers resultats no inclouen els estudis cursats en modalitat no presencial, els quals seran objecte d'explotació en una fase posterior.

El nombre d'alumnes matriculats es manté força estable en comparació amb les dades de l'inici del curs 2019-2020.

Pel que fa a aquest curs 2020-2021, el nombre total d'alumnes és de 1.231.722, 15.114 menys que el curs anterior. Aquest disminució és el producte d'un decreixement del nombre d'alumnes en educació infantil i primària. Tanmateix, el nombre d'alumnes augmenta en la resta de nivells de règim general.

Les diferències son: a l'educació primària, de 15.940; i a l'educació infantil de segon cicle, de 9.257 alumnes. En canvi, augmenta el nombre d'alumnes a l'educació secundària obligatòria (4.373)i el batxillerat (4.150), seguit dels cicles formatius de grau superior, amb 1.563 alumnes, i els de cicles formatius de grau mitjà, amb 510.

Els serveis territorials amb més alumnes són els de la ciutat de Barcelona, amb 237.152 alumnes, el Vallès Occidental, amb 162.647, i el Maresme-Vallès Oriental, amb 142.790 alumnes. El servei territorial amb menys alumnes és el de les Terres de l'Ebre, amb 26.837.

És a les Terres de l'Ebre on el percentatge d'alumnes del sector públic és més elevat, amb un 89,7%, seguit per les comarques gironines, amb un 80,6% dels 127.125 alumnes, i Lleida amb un 76,9%, dels 69.541 alumnes matriculats.

1.231.722 és el nombre total d'alumnes matriculats, 15.114 menys que el curs anterior, a causa del decreixement dels alumnes en l'educació infantil de segon cicle i l'educació primària.

Destaquem

Estadística d'inici de curs 2020-2021

Alumnes matriculats en ensenyaments de règim general (format .XLSX)

 

Nota metodològica

Es presenta l'Avanç de resultats de l'Estadística de l'ensenyament, curs 2020-2021, a partir de l'explotació estadística del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), amb data de referència de 15 d'octubre de 2020.

El RALC va entrar en funcionament el curs 2015-2016 amb l'ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre. S'hi inscriuen obligatòriament tots els alumnes matriculats als centres educatius d'ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya, en modalitat presencial o semipresencial. El Registre assigna un codi identificador únic a cada alumne, anomenat IDALU, que l'acompanya durant tota la vida acadèmica. Aquest Registre és l'única font de dades d'identificació dels alumnes, de manera que s'interrelaciona amb la resta de sistemes d'informació del Departament.

Les unitats d'anàlisi són tots els alumnes dels centres docents autoritzats pel Departament d'Educació. Les unitats de recompte són els alumnes i les matrícules. En els cicles de formació professional, artística i escènica, un mateix alumne pot tenir més d'una matrícula. En la resta d'ensenyaments hi ha una correspondència única entre alumne i matrícula.

Àmbit poblacional: matriculacions en modalitat presencial o semipresencial dels següents ensenyaments de règim general:

 • 2n cicle d'educació infantil,
 • educació primària,
 • educació secundària obligatòria,
 • batxillerat,
 • cicles de formació professional, tant de grau mitjà com superior,
 • cicles de formació artística, tant de grau mitjà com superior,
 • cicles de formació escènica, tant de grau mitjà com superior.

Àmbit geogràfic de la investigació: alumnes matriculats en centres docents del territori català.

Àmbit temporal: les dades són relatives al curs acadèmic 2020-2021 i s'han extret del RALC en data 15 d'octubre de 2020.

Ensenyament

Aquesta estadística inclou les matriculacions, en modalitat presencial o semipresencial, dels ensenyaments de règim general relacionats anteriorment.

Atès que al RALC no s'inclouen els alumnes matriculats en la modalitat no presencial, aquests seran objecte d'explotació estadística en una fase posterior, moment en el qual també s'explotaran la resta d'ensenyaments no inclosos en aquest avanç de resultats (primer cicle d'educació infantil, educació especial, programes de formació i inserció i ensenyaments de règim especial).

Naturalesa del centre

El nombre de matriculacions es desagreguen segons la naturalesa del centre, de manera que es distingeixen els dos sectors següents:

 • Sector públic: inclou tots els centres la titularitat dels quals correspon al Departament d'Educació o a qualsevol altre departament de la Generalitat de Catalunya, diputacions provincials, consells comarcals o ajuntaments.
 • Sector privat: comprèn tots els centres la titularitat dels quals no està inclosa en cap de les anteriors (fundacions, cooperatives, ordes i congregacions, etc.).

Sexe

Per a les matrícules de cada ensenyament es distingeix entre dones i homes.

Nivell

La informació es desagrega segons els nivells de cadascun dels ensenyaments.

Tota la informació es presenta per al total de Catalunya i per a cadascun dels serveis territorials:

 • Baix Llobregat
 • Barcelona Comarques
 • Catalunya Central
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Girona
 • Lleida
 • Maresme-Vallès Oriental
 • Tarragona
 • Terres de l’Ebre
 • Vallès Occidental

La informació estadística de l'Avanç de Resultats de l'Estadística de l'ensenyament, 2020-2021 té com a referència temporal la data d'extracció del RALC, és a dir, el 15 d'octubre de 2020. L'Estadística de l'ensenyament 2020-2021 es farà amb una referència temporal posterior a aquesta data. Les xifres d'ambdues explotacions estadístiques no seran exactament les mateixes, considerant que en el període transcorregut entre les dues dates s'haurà produït un determinat nombre de baixes d'alumnes inicialment matriculats i d'altes de nous alumnes. A més, l'estadística definitiva inclourà les matrícules en modalitat no presencial que la present explotació no preveu.

Data d'actualització:  28.10.2020